URČENÍ TRŽNÍ HODNOTY PODÍLU NA OBCHODNÍ KORPORACI K 31.12.2024 V NÁVAZNOSTI NA ZDANĚNÍ PRODEJE PODÍLŮ V OBCHODNÍCH KORPORACÍCH A CENNÝCH PAPÍRŮ V KONTEXTU SCHVÁLENÉHO KONSOLIDAČNÍHO BALÍČKU

Tento článek navazuje na předchozí článek: KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK – ZDANĚNÍ PRODEJE FIREM.

V případě uplatnění hodnoty relevantního podílu k datu 31. prosince 2023 bude nutné tento podíl nechat ocenit soudním znalcem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací oceňování podniků (nebo znaleckým ústavem se stejnou specializací).  Zde je důležité podotknout, že datum ocenění se nemusí shodovat s datem vyhotovení znaleckého posudku. Soudní znalec může vyhotovit znalecký posudek k jakémukoliv datu v minulosti, jeho hodnota ale musí vycházet z hodnoty společnosti k datu ocenění, tedy v tomto případě k 31.12.2024.

Rozdíl mezi prodejní cenou a tržní hodnotou znaleckého ocenění

Znalecký posudek bude vycházet z tržní hodnoty. Dle definice, „tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku“.1)

Tržní ocenění tedy odráží ocenění založené na relevantním trhu s odvozením z dat, metod, postupů relevantního trhu s tím, že ocenění podniku obsahuje jeho nejlepší a nejvyšší využití. Tržní hodnota ve své podstatě odpovídá na otázku „Kolik je ochoten zaplatit běžný, tj. průměrný, zájemce na trhu“.

Tržní hodnota se může lišit například od investiční hodnoty, která znamená hodnotu pro konkrétního kupujícího, jehož cílem je ocenění převážně za účelem koupě, tedy investice, a který vychází z dalších subjektivních aspektů zahrnující jeho ocenění, jako např. synergie, nebo diskontní míry zvýšené o jeho specificky požadující návratnost.

Běžná a velice jednoduchá definice prodejní ceny (prodejní hodnoty) vychází z toho, že prodejní hodnota je cena domluvená mezi ochotným prodávajícím a ochotným, kupujícím.

K hodnotě společnosti a prodejní hodnotě je potřebné ještě podotknout, že:

Prodejní hodnota (cena) = cena equity, tedy vlastního jmění + cena čistého dluhu

Tedy hotovostní část, kterou vlastník podílu v obchodní korporaci získá za prodej svého podílu, je celková hodnota snížená o hodnotu čistého dluhu (tj. úročeného cizího kapitálu mínus nadbytečné hotovosti), kterou nový kupující spolu s koupí podílu v obchodní korporaci přebírá.

Článek připravila ing. Martina Rošková, MBA, specialistka na mezinárodní investiční transakce, M&A (prodeje a koupě firem) a soudní znalkyně se specializací na oceňování podniků.

V případě jakýchkoliv informací k znaleckým posudkům, nebo k stanovení odhadu kupní ceny nás, prosím, neváhejte kontaktovat.