KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK – ZDANĚNÍ PRODEJE FIREM

V rámci schváleného konsolidačního balíčku se zavádí limit na osvobození příjmu z prodeje cenných papírů a podílů v obchodních korporacích v kumulativní výši 40 mil. Kč za zdaňovací období. Účinnost tohoto opatření byla oproti původnímu návrhu posunuta o rok, tedy s platností od 1. ledna 2025.  Vzhledem k tomu, že z řad podnikatelů a vlastníků firem evidujeme řadu nejasností a otázek, přiblížíme tuto problematiku detailněji.

Osvobození příjmů z prodeje, časový test, limit od 1. ledna 2025

V rámci stávající úpravy je příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci drženého mimo obchodní majetek osvobozen od daně z příjmu při splnění časového testu, tedy uplynutím doby mezi nabytím a úplatným převodem minimálně pěti let, v případě cenných papírů držených mimo obchodní majetek doby tří let (pro cenné papíry zůstalo také zachování minimální výše 100 tis. Kč).

Od 1. ledna 2025 bude stále platný časový test pro osvobození příjmů z prodeje, ale s limitem osvobození pouze do kumulativní výše 40 mil. Kč za zdaňovací období (fyzickou osobu, vlastníka). Znamená to, že v případě splnění časového testu a překročení nově stanoveného limitu kumulativních příjmů, budou tyto osvobozeny pouze částečně, a to do výše 40 mil. Kč. Částka přesahující tento limit bude podléhat (po odečtení daňově uznatelných položek) dani z příjmů fyzických osob v příslušné sazbě.

Daňově uznatelné výdaje oproti příjmu z prodeje

Poplatník (vlastník) si bude moci uplatnit jako výdaj oproti příjmu z prodeje podílu na obchodní korporaci původní nabývací cenu, nebo pokud cenný papír či obchodní podíl získá do 31. prosince 2024, nově i tržní hodnotu určenou podle zákona o oceňování k 31.prosinci 2024, nebo ke dni úplatného převodu cenného papíru, nebo podílu před 31.12.2024 plus výdaje související s převodem.

Příklad:

Vlastník drží více než pět let podíl v obchodní korporaci, který prodá v roce 2025 a ve stejném roce bude mít příjem z prodeje převyšující 40 mil. Kč (nebo tento příjem bude vyšší z důvodu dalších prodejů, např. cenných papírů, jelikož se jedná o kumulativní částku).

Vlastník obchodního podílu splnil časový test, tj. doba mezi jeho nabytím a prodejem byla vyšší než pět let. Kumulativní příjem do výše 40 mil.nebude podléhat zdanění. Od zbývajícího příjmu si může odečíst daňově uznatelné náklady v poměrné výši s tím, že má na výběr odečíst původní nabývací cenu, nebo nově tržní hodnotu cenného papíru, nebo podílu určenou podle zákona o oceňování majetku a) k 31. prosince 2024, nebo b) ke dni úplatného převodu v případě jeho uskutečnění před 31.12.2024.  Dále také i výdaje související s prodejem.

Efektivně bude tedy danit rozdíl prodejní hodnoty daného zdanitelného období nad 40 mil. Kč po odečtení výše uvedených poměrných nákladů. V případě uplatnění tržní ceny k 31.12.2024, bude danit pouze rozdíl mezi prodejní hodnotou vzniklou od 31. 12. 2024 a datem prodeje, navíc po odečtení poměrné výše výdajů souvisejících s prodejem.

Informace k určení tržní hodnoty podle zákona upravujícího oceňování majetku a k prodejní ceně naleznete v článku: Určení tržní hodnoty podílu na obchodní korporaci k 31. prosinci 2024 v návaznosti na zdanění prodeje podílů v obchodních korporacích a cenných papírů v kontextu schváleného konsolidačního balíčku. 

Článek připravila ing. Martina Rošková, MBA, specialistka na mezinárodní investiční transakce, M&A (prodeje a koupě firem) a soudní znalkyně se specializací na oceňování podniků.

Pro jakékoliv doplňující informace ohledně prodejů firem a související problematiky, nás, prosím, neváhejte kontaktovat.