Oceňování firem

 

 

Důvodů pro ocenění je řada od stanovení hodnot pro vlastníky a akcionáře společností, soudní spory a legislativní důvody vyplývající ze: zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, zákona 189/2004 Sb., o kolektivním investování (a jeho prováděcí vyhlášky 270/2004 Sb.), zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách na převzetí.

 

íklady prováděných znaleckých ocenění (i v rámci výše uvedeného zákonného rámce):

Další projekty jsou vyžadovány v rámci poskytnutí tzv. "Fairness Opinion", tj. stanoviska nestrannosti a vzájemné výhodnosti při vyjádření k ceně sjednané v rámci transakcí tak, aby bylo zaručeno, že řídící orgány společnosti provedly danou transakci v nejlepším zájmu akcionářů a dalších orgánů. 

V rámci Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), nebo US GAAP jde o stanovení reálné hodnoty (fair value), včetně oceňování dle standardu IFRS 3, podnikové kombinace a aplikace metody Purchase price allocation („PPA“), alokace kupní ceny podniku.

 

1 2
2012 © Copyright Privilege Capital. All rights reserved.